BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL ESASLAR

Grubun adı, Merkezi ve Özel işareti: (Amblemi)

Madde 1: Grubun adı ”BAT(Biyospeleoloji Araştırma Topluluğu” dur. Merkezi Isparta’dır. Amblemi (logo) dir.

Site adresi ………..com dur. E-posta adresleri …………………’dir AMAÇ VE GÖREVLE İLGİLİ TEMEL İLKELER

Madde 2: AMAÇ Derneğin amacı yurdumuzda bulunan mağaraların araştırılması; jeolojik, hidrojeolojik, biyolojik, prehistorik, arkeolojik, coğrafi, tıbbi olarak değerlendirerek kamu yararına hizmet etmek; doğal ve kültürel zenginlikler olarak mağaraların ve mağaraları doğrudan veya dolaylı olarak etkileyen çevrenin korunması, mağaracılığın bir doğa sporu olarak geliştirilmesini ve yaygınlaştırılmasını sağlamaktır. Madde 4. Dernek amacını aşağıdaki çalışmalar ile gerçekleştirir. a) Türkiye mağaralarının araştırılması ve sınıflandırılması, b) Mağaralarda dernek tüzüğünün amaç maddesinde belirtilen bilimsel çalışmaların yapılması, tıbbi özelliklerin sağlık hizmetine sunulması, doğal güzelliklerin halka tanıtılması, mağara doğal ortamlarının korunması ile ilgili projeler hazırlanması ve yürütülmesi, ülkemizdeki mağaralar ile ilgili ekolojik problemlerin tesbit edilmesi, eğitim ve koruma amaçlı projelerin hazırlanması ve/veya bu konuda hazırlık yapanlar ile işbirliğine gidilmesi, c) Önemli görülen mağaralara dernek amaçları doğrultusunda; bilimsel, sportif, araştırma ve tanıtma gezileri düzenlenmesi, bu faaliyetleri için üçüncü şahıslarla bedelli, bedelsiz sponsorluk sözleşmeleri imzalanması, d) Dernek çalışmaları sonucunda ortaya çıkarılan mağaralar ve bulgular konusunda makale, dergi ve kitap yayınlanması, raporlar hazırlanması, konferans ve seminerler düzenlenmesi; sesli, görüntülü, yazılı ve elektronik yayınlar yapılması veya bu alanda çalışan kuruluşlarla işbirliğine gidilmesi, e) Yurt içinde ve/veya dışında bulunan ve aynı konuda çalışan kuruluşlarla karşılıklı bilimsel, sportif ilişkiler kurulması ve işbirliğinin geliştirilmesi ile üst kuruluşlar ve platformların kurulması ve/veya bunlara üye olunması, f) Şubeler ve temsilcilikler açılması yolu ile sportif mağaracılığın geliştirilmesi ve dernek faaliyetlerinin yaygınlaştırılması, g) Mağaraların ekonomik amaçlı kullanılması girişimlerini öncelikle doğa koruma çerçevesinde değerlendirerek görüş oluşturulması, konu ile ilgili diğer resmi/sivil kuruluşlarla işbirliğine gidilmesi, doğal ve tarihi çevreyi koruyucu çalışmaların yapılması ve çevre bilincini geliştirici her türlü faaliyetlerde bulunulması. h) Amaç ve hizmet konuları ile gelir arttırıcı projeler için ortaklıklar, iktisadi işletmeler, vakıflar ve yardımlaşma sandığı kurulması. ı) Dernek amacına uygun faaliyetlerle ilgili olarak Genel Kurul kararı ile taşınmaz mallar satın alınması, satılması, kiralanması, ipotek dahil olmak üzere taşınmazlar üzerinde her nevi irtifak, intifa, ayni ve şahsi hak, iktisab, tesis, terkin veya fek edilmesi, i) Yardım ve bağış alınması ve verilmesi; koşullu veya koşulsuz vasiyetlerin kabul edilmesi.

İKİNCİ BÖLÜM

ÜYELİK

ÜYE OLMANIN ŞARTLARI-ÜYE OLAMAYACAKLAR-ÜYELİK İŞLEMLERİ GRUP ÜYELİĞİNİN SAĞLADIĞI HAKLAR VE SORUMLULUKLAR

Madde 3:

A)ÜYE OLMANIN ŞARTLARI: B)ÜYE KABUL EDİLMEYECEK OLANLAR : C)ÜYELİK İŞLEMLERİ: D)GRUP ÜYELİĞİNİN SAĞLADIĞI HAKLAR VE SORUMLULUKLAR

D.1- Grup üyeleri, Grup Tüzüğü’nde belirlenmiş amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesi için kurallar çerçevesinde organlara ve her kademedeki görevlere aday olabilirler.

D.2- Grup üyeleri: Grup kurullarınca düzenlenen toplantılara katılarak, düşünce ve görüşlerini bildirebilirler. Grup üyeleri, Yürütme Kurulu ve diğer kurullardaki başkan ve üyelikler dahil her türlü göreve aday olmak, oy kullanmak dahil, Grup Programı ile ilgili görüşlerini kurul görevlilerine duyurmak ve seçimlerde aday olma hakkına sahiptirler.

D.3- Grup üyeleri, Grup Tüzük ve Programında belirtilen hükümlere ve Grup’un yetkili organlarınca alınan kararlara uymak, Grup içi faaliyetlerde, samimiyet,dostluk ve kardeşlik bağlarıyla hareket etmek, Grubun ilke ve amaçlarını yaymak ve hedefe ulaştırmak, meslek ve meslek mensuplarına hizmet etmek.

D.4- Grup üyeleri, yetkili organlarca verilen kararlara ve yayınlanan bildirilere aykırı söz ve yayında bulunmama, Grup içinde sevgi, saygı, huzur ve ahengi bozacak davranışlardan kaçınma sorumluluğunu taşırlar. Bunun aksine davranışlar yürütme kurulunca disipisipline sevk edilir.

D.5- Grupta yardım sandığı oluşturulur. Yardım sandığı grup üyelerinin maddi olarak sıkıntıyı düştüğü veya yeni meslektaşların büro açtığı durumlarda meslektaşlara yardım etmek amacıyla oluşturulur.Yardımın tutarını Danışma Meclisi belirler. Yardımlar karşılıksız olacağı için, konunun hassasiyeti gereği konu araştırılır ve uygulamaya geçilir.

GRUP’TAN AYRILMIŞ BULUNANLARIN YENİDEN ÜYELİĞİ:

Madde 5: Grup’tan çıkarılma ya da ret edilme hallerinin dışında, Grup üyeliğinden istifa etmiş olanların yeniden üyelik başvurusu; görüşülerek yönetim kurulunca karara bağlanır. Bu konuda verilecek ret kararına karşı ilgili kişi; kararın kendisine bildiriminden itibaren 15 (on beş) gün içinde Yürütme Kurulu’na itiraz edebilir. Yürütme Kurulu ise 15 gün içerisinde itirazı görüşmek ve sonuçlandırmak zorundadır. ÜYE KAYIT DEFTERİ:

Madde 6- Üye kayıt defteri sekretarya tarafından hazırlanarak, Yürütme Kurulu’na tasdik ettirilir. Grup’un üye kütüğü Yürütme Kurulu’nca tarafınca tasdikli üye kayıt defterleridir. Her türlü seçimde üye kayıt defterinde kayıtlı üye listesi esas alınır.

ÜYELİĞİN SONA ERMESİ:

Her üye dilediğinde dernek üyeliğinden ayrılma hakkına sahiptir. Hiçbir kimse derneğe üye olmaya ya da dernekte üye olarak kalmaya zorlanamaz. Dernek üyeliğinden ayrılmak isteyen üyeler, durumu derhal yazılı olarak yönetim kuruluna bildirmek zorundadır. Kanunlara, dernek tüzüğüne aykırı ya da amaca zarar verici hareket edenler, kanunların ya da dernek tüzüğünün koyduğu esaslara göre üye olma hakkını kaybederler. Dernek amaçlarına ya da üye ödev ve yükümlülüklerine aykırı davranan üyeler, Yönetim Kurulu’nun teklifi kararıyla üyelikten çıkarılırlar. a) Aidatını belirtilen zamanda ödemeyen üye yazılı olarak uyarılır. Bu uyarıya rağmen bir ay içerisinde ödeme yapmayan gerçek ve tüzel kişi üyelerin dernek üyeliğinden çıkarılmasına ilişkin işlemler başlatılarak durum ilk yönetim kurulu toplantısında karara bağlanır. b) Yönetim kurulunca, disiplin suçu işlediğine kesin olarak karar verilen üyeler hakkında suçun işlendiği günü takip eden ilk yönetim kurulu toplantısında değerlendirme yapılarak karara varılır ve durum üyeye yazılı olarak bildirilir. c) Yönetim kurulu tarafından genel kurul toplantısına çağırıldığı halde özürsüz, mazeret dilekçesi vermeksizin gelmeyen üye üyelikten çıkartılır. Üyenin ölümü veya gaipliği, üye olmak için öngörülen kanuni ve fiili şartların ortadan kalkması, derneğin tasfiyesi halinde tasfiye işlemi tamamlanınca dernek üyeliği kendiliğinden sona erer. Kendi isteği ile üyelikten ayrılan veya çıkarma yolu ile üyeliği son bulanlar dernek kimlik kartlarını dernek veya şube yönetim kuruluna iade etmek zorundadırlar. Üyelikten istifa edenler ile dernek yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılanlar kişiler dernek adına ilişki kuramaz, imza atamaz, görüş açıklayamaz. Aksine hareket edenler hakkında yasal işlem yapılmak üzere adli makamlara başvurulur.

Herhangi bir nedenle dernek üyeliğini kaybeden veya ettirilenler aidatlarını geri alamazlar. Ancak ölüm hali dışında dernek üyeliğinden ayrılan üyeler üyelikten doğan eski aidat borçlarını ödemekle yükümlüdürler. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

GRUP’UN ORGANLARI

GRUP’UN ORGANLARI ŞUNLARDIR:

Madde8: 1. Genel Kurul, 2. Yönetim Kurulu, 3. Disiplin Kurulu, 4. Denetleme Kurulu Grup Yönetim Kurulu, gereksinime göre çalışma kurulları oluşturabilir.

GENEL KURUL ve ÜYELERİ

Madde 9:

Genel Kurul Grup’un üyelerinin tamamından oluşur.

Genel Kurul’un Olağan Toplama Yetkisi ve Zamanı

Madde 10:

Grup Yürütme Kurulu her yıl bu Tüzük’te belirtilen ya da Grup Danışma Meclisi’nce kararlaştırılan tarihte olağan genel kurulu toplamak zorundadır.

A- Genel Kurul Tarihi ve Yeri, İlanı:

Genel Kurul gündemi, Yürütme Kurulun’nca hazırlanır. Genel Kurul’un tarihi, yeri ve saati, nisap olmaz ise yapılacak ikinci toplantının tarih, yer ve saati, en az 15 gün önce Grup internet sitesinde ilan edilir ve tüm üyelere e-posta yoluyla bildirilir. Grup’un internet sitesinde ilan edilmesi üyelere tebligat yerine geçer.

B – Açılış Konuşması

B.1 –Genel Kurul divan heyeti oluşup, gündem okunduktan sonra, konuşmasını yapmak üzere Grup Sekreterine söz verilir.

B.2 – İşin önem ve niteliği itibariyle gündemde komisyon kurulmasına yer verilmiş veya usulüne uygun teklifle komisyon kurulması gündeme alınmış ise divan, Grup sekreterinin konuşmasının ardından, genel kurulda aksine bir karar alınmazsa gündem takip edilir.

C- Gündem Maddelerinde Değişiklik ve Müzakereler:

C.1 – İlan edilmiş gündem maddeleri arasında sıra değişikliği veya başka bir önerinin gündeme alınması, genel kurul kararıyla mümkündür.

C.2 – Gündem değişikliği taleplerinin görüşülüp karara bağlanabilmesi için, önerinin gündemin okunmasından hemen sonra divana verilmiş olması zorunludur.

C.3 – Grup tüzük ve programında değişiklik yapılmasına ilişkin veya Grup politikalarını ilgilendiren gündem maddesi tekliflerinin müzakereye açılabilmesi için, bu tekliflerin, Yürütme Kurulu yahut genel kurul üyelerinin en az yirmide biri tarafından önerilmiş olması gerekir.

C.4 – Seçimler, gündemin ‘kapanış’ şeklinde son maddesi hariç gündemin en son maddesi olarak yapılır.

C.5 – Görüşmeler, gündem sırasına göre yapılır. Müzakerelere katılım, talep sırasına göre yürütülür.

C.6- Faaliyet raporunda muhalefet şerhi bulunmayan Yürütme Kurulu üyesi, faaliyet raporu aleyhine söz alamaz ve konuşamaz.

D – Genel Kurul’da Yapılacak Seçimler

Yürütme Kurulu, Denetleme Kurulu ile Disiplin Kurulu asıl ve yedek üye seçimleri, seçime katılan alt grupların/adayların önerecekleri birer üyeden oluşan sandık kurulu üyelerinin gözetim ve denetimi altında gizli oy, açık sayım esasına göre Genel Kurul hazirun listesinde adı/imzası bulunan üyelerce seçilir. E – Genel Kurul’da Adaylık ve Seçim Hazırlıkları

E.1 –Her üye, Grup organlarına aday olabilir veya aday gösterilebilir.

E.2- Aynı kişi, aynı genel kurulda seçimi yapılacak farklı organlara aynı anda aday olamaz ve aday gösterilemez. Böyle bir durumda, divan başkanı tarafından adaya tercih yapması gerektiği bildirilir. Tercihini belli etmeyen adayın hiçbir adaylığı işleme konmaz. Özel Hükümler;

1) Olağan ya da olağanüstü genel kurullarda (alt gruplar bulunsa bile) yürütme kurulu, denetleme kurulu ve disiplin kurulu seçimleri ve önseçimleri “çarşaf liste” şeklinde yapılır.

2) Grup’un katılacağı seçimlerde gösterilecek adayların saptanması için yapılacak önseçimlerde aşağıdaki kıstaslar uygulanır:

a) Adayların belirlenmesi için yapılacak önseçimlerde, çarşaf listedeki adayın ismi karşısındaki kutucuğa işaret yöntemi uygulanır.

b) Aday adayları, hangi kurula aday olacağını, önseçim tarihinden en az 1 gün önce Grup Yürütme Kurulu’na adaylık için istenen belgelerle birlikte yazılı olarak başvuruda bulunur.

c) Aday adaylarının başvuru hakkı olup olmadığının incelenmesi sorumluluğu grup Yürütme Kurulu’nundur.

ASMMMO’nun TÜRMOB’a göndereceği adaylar, delegeler arasında yapılacak önseçimle belirlenir. F – Genel Kurul’un Olağanüstü Toplanması

Genel Kurul, Yürütme Kurulu’nun yahut genel kurul üyelerinin en az beşte ikisinin yazılı yahut elektronik imzalı elektronik posta ile talebi üzerine olağanüstü toplantıya çağırılabilir. Olağanüstü toplantı gündemi çağrıyı yapan tarafından belirlenir ve gündem dışında başka konu görüşülemez. Üyeler tarafından yapılacak olağanüstü toplantı talepleri ile gündem ve üye imzalarının elektronik postalı (e-posta) ya da yazılı biçimde olması zorunludur. Bu taleplerin aynı konuyu içerir olması yeterli olup, ayrı zamanlarda ve parçalı olmaları talebin geçerli olmasına engel olarak yorumlanamaz. Ancak, işlem görmüş ve yeterli sayıya ulaşamamış talepler, sonraki başka bir toplantı isteminde imza eksikliğini gidermek için kullanılamaz. Şartların oluşması halinde Yürütme Kurulu, olağanüstü genel kurulu bir hafta içinde ilan ederek çağrı tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde yapmak zorundadır. Grup sekreterliğinin, Yürütme kurulunun veya Disiplin Kurulunun herhangi bir sebeple boşalması hali dışında seçimin olağan üstü toplantı sebebi olabilmesi için Genel Kurul Üyelerinin genel kurul üye tamsayısının salt çoğunluğunun yazılı yahut elektronik şifreli elektronik postalı (e-posta) olması talebi gerekir.

G – Genel Kurul Tutanakları

Divanca ilan edilen seçim sonuçları ile genel kurula ait bütün tutanak ve belgeler, divan üyelerinin imzalarını taşıyan bir tutanağa bağlanarak divan başkanı tarafından dizin listesi ekinde Grup Sekreterliğine teslim edilir.

H– Genel Kurul Seçimleriyle İlgili İtiraz

Seçimin devamı sırasında yapılan işlemler ile seçim sonuçlarına karşı, tutanakların düzenlenmesinden itibaren 2 gün içinde Divan başkanına itiraz edilebilir. Bu itirazlar Divan tarafından aynı gün incelenir ve kesin olarak karara bağlanır. Divanın kararı, seçimlerin iptali ve yenilenmesi yönünde ise, seçimler için belirleyeceği günde, genel kurul kesinleşmiş aday listelerine göre sadece seçimler yapılır.

YÖNETİM KURULU OLUŞTURULMASI YÖNETİM KURULU GÖREV VE YETKİLERİ: YÖNETİM KURULU ÜYELERİ GÖREV BÖLÜMÜ

DİSİPLİN KURULU ve DENETLEME KURULU

Madde 14: Disiplin Kurulu, Genel Kurul’ca seçilen (3) asıl ve (3) yedek üyeden oluşur. Üyeler kendi aralarından gizli oy açık sayım yöntemiyle bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir rapor yazıcı (raportör) seçerler.

Disiplin kurulu disiplin konusuyla ilgili ilgili olarak muhatapları ve tanıkları dinler, ilgili defter ve kayıtlarını inceler ve sonucu rapora bağlar. Disiplin kurlu savunma hakkını çiğneyemez.

Denetleme Kurulu, Genel Kurul’ca seçilen (3) asıl ve (3) yedek üyeden oluşur. Üyeler kendi aralarından gizli oy açık sayım yöntemiyle bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir rapor yazıcı (raportör) seçerler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

DİSİPLİN HÜKÜMLERİ

DİSİPLİN SUÇ VE CEZALARI:

Madde 16: Disiplin cezaları; uyarma, kınama, gruptan geçici veya kesin olarak çıkarma cezalarıdır.

UYARMA:

Yazılı olarak dikkat çekme olup, aşağıdaki suçların varlığı halinde verilir.

– Grup içi birlik ve beraberliği zedeleyici tutum ve davranışlara yönelmek.

– Grup yetkili organlarınca verilecek görevleri haklı ve geçerli bir mazereti olmaksızın yerine getirmemek.

– Grup içi yazışmalarda kademe sırasına uymamak.

KINAMA:

Yazılı olarak üyenin ayıplanmasıdır. Aşağıdaki hallerin varlığında uygulanır.

– grup üyeleri arasında şahsiyetle uğraşmayı alışkanlık haline getirmek, grup üyelerini küçük düşürücü davranışlarda bulunmak.

– grup organlarında yetkili kurullarca alınan kararlara, yasaklara, karşı tavır almak, tavır koymak.

– Kanunlara, ahlaki değerlere, mahalli örf ve adetlere geleneklere uygun düşmeyen davranışlarda bulunmak.

– Aldığı görevleri yerine getirmemek.

– Uyarma cezasını almış olmasına rağmen aynı fiili tekrarlamak.

GEÇİCİ ÇIKARMA CEZASI:

Belirli bir süre için üyenin Grup ile ilişkisinin kesilmesidir.

Bu süre, başkaca bir karara gerek kalmaksızın kendiliğinden ortadan kalkar. Hakkında geçici çıkarma cezası verilen grup üyesi, faaliyetine katılmayacağı grup organlarına hiç bir teklif yapamaz, kendisine hiç bir görev verilmez. Ancak bu cezayı almış olmak, üyenin grup Tüzüğü’ne, Programı’na, grubun diğer ilkelerine ve organlarının bağlayıcı kararlarına uyması mecburiyetini ortadan kaldırmaz.

Geçici Çıkarma Cezası şu hallerde verilir:

– Grup’ta alınmış olan gizli kararların her ne suretle olursa olsun açıklamak.

– Grup nüfuzunu kötü amaçlar için veya şahsi çıkar temini yolunda kullanmak.

– Grup’ta almış bulunduğu görevi kötüye kullanarak veya yerine getirmemek suretiyle grubu zarara sokmak veya güç durumda bırakmak.

– İtiraz hakkı saklı kalmak ve ödeme mükellefiyeti korunmuş bulunmak kaydıyla, görevinin devamı süresince görevinin gereği olarak teslim aldığı evrak, eşya ve malzemeyi kaybetmek, görevi sona erdiği halde teslim etmekten kaçınmak.

– Kınama cezası aldığı fiili tekrarlamak.

KESİN ÇIKARMA CEZASI:

Üyenin Grup ile ilişiğinin kesilmesidir. Bu cezayı alan üyenin kaydı Grup üye defterinden silinir.

Kesin cezasını gerektiren haller şunlardır:

– Seçimlerde Grup karar ve politikaları aleyhine çalışmalarda bulunmak, grup adayları aleyhine gizli ya da açık çalışmalar yapmak.

– Grup resmi kayıtlarında tahrifat yapmak, ortadan kaldırmak.

– Oy pusulalarında tahrifat yapmak, seçimlere hile karıştırmak, ya da buna teşebbüs etmiş olmak.

– Geçici çıkarma cezasını gerektiren fiilleri tekrarlamak.

DİSİPLİN KURULU’NA SEVK YETKİSİ

Madde 17: Disiplin Kurulu’na sevk yetkisi Yürütme Kurulu’na aittir. Disiplin Kurulu’na sevk kararı sevke yetkili kurulun üye sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Yetkili kurul sevke karar vermeden önce ilgiliyi dinler, gerekli gördüğü inceleme ve araştırmayı yapar. İhbar ve şikayet eden yetkili kurulun üyesi ise, konu ile ilgili toplantılara katılamaz, inceleme ve araştırma görevi verilemez. Gruptan geçici veya kesin çıkarmayı gerektiren suçlamalarda Disiplin Kurulu’na sevki kararlaştırılan üye hakkında, sevke yetkili organca, araştırmayı yürüten üyenin teklifi üzerine ya da re’sen, tedbir niteliğinde olmak üzere ilgili disiplin kovuşturması sonuçlanıncaya kadar görevden uzaklaştırma kararı verilebilir.

DİSİPLİN CEZALARINA İTİRAZ

Madde 19: Hakkında disiplin cezası, verilen üye, kararın kendisine tebliğinden itibaren 15 gün içinde Yürütme Kurulu’na itirazda bulunabilir. BEŞİNCİ BÖLÜM

MALİ HÜKÜMLER

GRUBUN GELİR KAYNAKLARI

Madde 20: Grup’un gelir kaynakları şunlardır:

İhtiyaca göre Yürütme Kurulu tarafından salma yapılır. Salmayı kabul edip etmemek tamamen üyenin isteğine bağlıdır. Salmayı kabul etmeyen üye hakkında hukuki işlem psikolojik baskı yapılamaz. Aksi davranışlar üyenin talebi üzerine Yürütme Kurulu tarafından Disipline sevk edilir.

ASMMMO ve TURMOB’da seçilenlerin ve Paralı Kurullarda Görevli Üyelerin Aidatı:

Seçilenler ve Paralı Kurullarda üye olanların aldığı yıllık ücretin 1/4 si, diğer aidatlara ek olarak munzam aidat olarak alınır. Paralı kurullarda alınan ücret birden fazla ise toplam alınan ücretin 1/4’si munzam aidat olarak alınır.

Aday adaylarından alınacak aidatlar: Seçime 3 ay kala Genel Kurul tarafından belirlenir.

Bağışlar.

GELİRLERİN SAĞLANMASINDA USUL

Madde 21: Grub’un gelirleri, grup yevmiye defterlerine bilanço usulüne göre işlenir. Yevmiye defteri Yürütme Kurulu tarafından tasdik edilir. Muhasebe kayıtları Grup Yürütme Kurulu saymanı tarafından tutulur. Gelirler Yürütme Kurulu tarafından tasdik edilmiş makbuzlarla karşılığında alınır. Tasdik edilen defter ve makbuzların seri ve sıra numaralarına ait kayıtlardan yürütme kurulu sorumludur.

GRUBUN GİDERLERİ VE GİDERLERİN YAPILMASINDA USUL

Madde 22: Grubun bütün giderlerinin usul ve kabulü Yürütme Kurulu tarafından belirlenir.

YEDİNCİ BÖLÜM

GRUP’UN DEFTERLERİ

TUTULACAK DEFTER VE KAYITLAR

Madde 25: Yürütme Kurulu aşağıda belirtilen defterleri tutmak mecburiyetindedir.

1- Üye Kayıt Defteri

2- Grup Yürütme Kurulu Karar Defteri

3- Yevmiye Defteri

5- Demirbaş Defteri.

DEFTER VE KAYITLARLA İLGİLİ USUL VE ESASLAR

Madde 26: Bütün defterlerin sayfaları ve kaç sayfadan ibaret oldukları Yürütme tarafından tasdik edilir.

Grub’a giriş işlemlerini gösteren üyelik bilgileri (üye giriş formu) Yürütme Kurlu tarafından belirlenir.

GEÇİCİ YÜRÜTME KURULU

Geçici Madde 1) Mavi Çalışma Grup’u ilk olağan genel kuruluna kadar görev yapmak üzere, bir geçici yürütme kurulu belirlenir. Geçici Yürütme Kurulu beş kişiden oluşur.

YÜRÜRLÜK

Madde 27) Bu tüzük, ilk Grup Gelen Kurulu’nda kabul edildikten sonra yürürlüğe girer.

Madde 28) Bu Tüzük hükümleri Grup Yürütme Kurulunca yerine getirilir.